Aktualitātes

Feb 26 2019

Ekselences balva 2019

Ekselences balva 2019 319. februārī Latvijas Universitātē tika pasniegta “Ekselences balva”, kas ir izveidota pēc uzņēmēju iniciatīvas, un to piešķir, novērtējot inovatīvus un izcilus bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājus. Astotās “Ekselences balvas” nominācijai saņemti vairāk nekā 300 pieteikumu, no tiem tikai pieci labākie skolotāji katrā no jomām tiek izvirzīti finālam.Ekselences balva 2019 2 Šogad balvas fināls norisinājās Rīgas Teikas vidusskolā, kur skolotāji vadīja 20 minūšu garu mācību nodarbību, analizēja mācību situācijas, klāstīja savu izpratni par mācību priekšmeta mācīšanu, vēroja un pārdomāja citu dalībnieku sniegumu. Apbalvošanas ceremonija norisinājās Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā, finālā ceremonijā skolotājus sveica Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ekselences balva 2019 1izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, LU rektors Indriķis Muižnieks un mecenātu pārstāvji. Pasākumu „Ekselences balva” organizēja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, ziedojumus administrēja LU fonds. Arī Jaunmārupes pamatskolas bioloģijas skolotāja Rūta Rozenfelde tika izvirzīta “Ekselences balvai” un nokļuva piecu labāko bioloģijas skolotāju vidū. Apsveicam bioloģijas skolotāju Rūtu Rozenfeldi!

 

Par savu profesionālo un metodisko darbību Rūta Rozenfelde raksta:

  “Mana lielākā priekšrocība ir tā, ka ārpus skolas, esmu reāli praktizējošs biologs, kam līdzi nāk dzīves pieredze un izpratne par to, ko ir svarīgi bioloģijā apgūt. Vislabāk man patīk un izdodas jaunu metodisko līdzekļu un mācību stundu izveide, kas balstīti uz praktisko darbību, argumentācijas un loģiskās domāšanas attīstīšanu, starppriekšmetu saiknes saskatīšanu, kā arī darbaspēju palielināšanu. Katru gadu veidoju oriģinālus laboratorijas darbus, īpaši zooloģijā, jo tā ir mana specialitāte. Laboratorijas darbos bieži iekļauju dažādus rēķināšanas uzdevumus, jo zinu, ka matemātiskā kompetence ir reāli nepieciešama biologam profesionālajā darbībā. Tāpat, jau vairākus gadus esmu gatavojusi laboratorijas darbus un teorētiskos uzdevumus Valsts bioloģijas olimpiādēm (38., 39., 40., 41. VBO).
  Meklēju pozitīvu kontaktu ar pusaudžiem un mēģinu izprast viņu individuālās vajadzības, tāpēc lielu uzmanību pievēršu tieši savas, un skolēnu savstarpējās komunikācijas attīstīšanai. Manuprāt, tieši pusaudžu vecums (bioloģiju mācu 7.-9. klases skolēniem) ir tas brīdis, kad skolotāja loma ir ārkārtīgi liela – ja skolotājs ir patīkams, tomēr ar skaidriem, godīgiem noteikumiem, tad skolēns bioloģijas stundās jūtās droši, un no tās iegūst visvairāk. Skolēni ir arī aicināti pēc savām iespējām un vēlmēm apmeklēt papildus konsultācijas bioloģijā. Šeit skolēni paši izlemj, kāds ir konsultācijas mērķis. Reizēm tas ir teorētisko zināšanu vai praktisko prasmju uzlabošana, bet reizēm skolēni vēlas apgūt tematus ārpus obligātā mācību satura. Tad man atliek tikai palīdzēt šo mērķi skolēnam sasniegt.
  Esmu sadarbojusies ne tikai ar savas skolas kolēģiem, bet arī mainījusies pieredzē ar citu skolu skolotājiem, piemēram, vadot nodarbību Pierīgas bioloģijas skolotājiem par laboratorijas darbiem zooloģijā (8. klasei), kā arī vadot nodarbību Kurzemes Jauno biologu skolas ietvaros (Druvas vidusskolā). Tāpat Pierīgas bioloģijas skolotāju vidū ir tādi, ar kuriem apmainos ar pašas sagatavotajiem mācību materiāliem – laboratorijas darbu aprakstiem, pārbaudes darbiem. Skolas ietvaros sadarbība ar kolēģiem ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa – mācību satura saskaņošana, mācību materiālu apmaiņa vai kopīga sagatavošana, starppriekšmetu stundu sagatavošana, kā arī, protams, pieredzes apmaiņa par pieeju skolēnu audzināšanā.”
  Skolotāja mērķtiecīgi papildina savas profesionālās prasmes:
- Laboratorijas darbu izstrādāšana un vadīšana Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes seminārā bioloģijas skolotājiem.
- Valsts Bioloģijas olimpiāde – teorētisko uzdevumu un laboratorijas darbu sagatavošana.
- Metodiski praktiskā dabaszinātņu un matemātikas konference “Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” .
- “Iespējamās misijas” pieredzes forums “Sadarbībā spēks”.
- Pierīgas bioloģijas skolotāju apvienības seminārs.
- Kurzemes Jauno Biologu skola. Nodarbības sagatavošana par kukaiņu kāpuru noteikšanu un mikrokosmu eksperimentiem.
- Uzdevumu sagatavošana Pierīgas alternatīvajai bioloģijas olimpiādei 7.-8. klasēm “Lapsiņa”.
- Arta Sveces LU Open Minded tiešsaistes kurss “Kritiskā domāšana un informācijas analīze”.
- Pierīgas vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate „Nāc ārā!”.
 -Kursi “Caurviju prasmes kompetenču izglītības īstenošanai”, konkursa “Neturi sveci zem pūra” ietvaros.
- Dalība Latvijas Ornitoloģijas biedrības skolu programmā “Putni un mēs”.

Jaunmārupes pamatskola ļoti lepojas ar Rūtas sasniegumiem, par skolotājas ikdienu skolā stāsta direktores vietniece Laura Buravcova:
  “Skolotāja Rūta ir enerģiska, iniciatīvas bagāta un radoša skolotāja, kas ar savām idejām spēj aizraut bērnus un arī kolēģus. Mērķtiecīgi izglītojas pati un tik pat dedzīgi izglīto citus. Mācību stundas ir pārdomātas, daudz laika un ideju ieguldīts stundas sagatavošanā. Ļoti daudz skolēnus iesaista praktiskās darbībās, laboratorijas darbos un āra nodarbībās dabas parkā. Māca skolēnus būt uzņēmīgiem un radošiem, darboties kā pētniekiem, izzināt vietējo floru un faunu, klausīties dabas skaņās, pētīt bioloģijas zinātni, strādāt ar mikroskopiem un informācijas tehnoloģijām. Skolēnus motivē ar interesantiem personīgās pieredzes stāstiem un dažādiem pašas izveidotiem mācību un uzskates materiāliem. Mācot bioloģiju, akcentē arī starppriekšmetu saikni, kā arī citu mācību priekšmetu nozīmi izglītībā, sasaistot, piemēram, sportu, matemātiku vai vizuālo mākslu u.c. ar bioloģiju. Skolēnus iesaista mācību sasniegumu pašvērtēšanā, pati ļoti profesionāli un teicami lieto modernās tehnoloģijas mācību procesā un rosina tās lietot arī skolēniem.
  Skolotāja ar savu profesionālo pilnveidi un ikdienas darbu ir piemērs skolēniem. Skolotāja veido pozitīvu dialogu ar skolēniem. Skolēni gaida bioloģijas stundas, jo katra no tām ir kā ceļojums daudzveidīgajā bioloģijas pasaulē. Skolēniem ir iespēja ielūkoties visdažādākajos procesos, eksperimentējot vai pētot praktiski pašiem gūt zināšanas par bioloģijas daudzveidību un likumsakarībām. Strādājot ar dažādiem IT rīkiem un uzskates materiāliem, skolēni ir aizrautīgi mācību stundas dalībnieki. Mācību gada laikā skolēni paši seko līdzi saviem sasniegumiem, veic pašnovērtējumu un jaunu mācību mērķu izvirzīšanu. Bioloģijas stundās skolēni mācās sadarboties grupās un pāros, stiprinot komunikācijas un sadarbības prasmes. Skolotāja izvirza skaidrus sasniedzamos rezultātus, piedāvā jēgpilnus un daudzveidīgus uzdevumus, kas saistīti ar reālo dzīvi, motivē skolēnus sasniegt rezultātu un sniedz atbalstu atbilstoši individuālajām spējām. Skolotāja māca skolēnus saskatīt likumsakarības un domāt, rosina uzņemties atbildību par savu mācīšanos, veicinot pašvadītu mācīšanos. Skolēni izmanto IT rīkus, lai veidotu atgriezenisko saiti vai reflektētu.
  Skolotāja ir zinoša un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību. Šobrīd studē bioloģijas doktora studiju programmā, regulāri apmeklē dažādus tālākizglītības kursus, dalās pieredzē ar citiem kolēģiem, sniedz un saņem atgriezenisko saiti, analizē un izvērtē skolotāja un skolēna darbību mācību procesā. Gūtos secinājumus skolotāja izmanto, lai plānotu un vadītu skolēnu mācīšanos. Skolotāja iesaistās profesionālās sarunās ar kolēģiem, mācību darbību plānošanā un analīzē, rezultātu izvērtēšanā, dalās pieredzē ar mācību materiāliem, savstarpēji vēro un analizē stundas. Skolotāja ir motivēta, strādā ar pārliecību, ka izglītība ir vērtība. Viņas kompetence izpaužas viņas darbībā un prasmē reflektēt par savu mācīšanas pieeju un profesionālo darbību. Skolotāja sadarbojas ar mūsu skolas, citu izglītības iestāžu, metodisko apvienību skolotājiem, piedalās olimpiāžu uzdevumu veidošanā, strādājusi arī pie jaunā kompetencēs balstītā satura izveides.
  Skolotāja Rūta Rozenfelde ir ļoti talantīga jauna skolotāja, kas ir paraugs un iedvesma skolēniem un kolēģiem. Katrs skolēns ir milzīgs ieguvējs no Rūtas stundām, kuras pilnas ar profesionālu degsmi un lielu sirdsdarbu. Šīs skolotājas stundās attīstās skolēna personība, bagātinās dzīves pieredze, veidojās pozitīva saskarsme un iespējams, ka viņa ir iedvesma pat vairākiem skolēniem nākotnē kļūt par skolotājiem.”
Sagatavoja: DVIJ Laura Buravcova