Bibliotēka

 

BibliotēkaSkolas bibliotēkas darbības mērķis

Līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Skolas bibliotēkas darbības prioritātes

 • Attīstīt bērnā paradumu un prieku lasīt un mācīties, piedāvāt iespējas izmantot informāciju, kura veicina radošas pieredzes attīstīšanu, izpratnes veidošanu.
 • Organizēt pasākumus, kas veicina piederības apziņu savai kultūrai, savai zemei sadarbībā ar pedagogiem.
 • Attīstīt un veicināt izpratni par karjeras izvēles iespējām.

Aktivitātes skolas bibliotēkā

Tematiskās izstādes

 • Jaunāko grāmatu izstādes.
 • Izstāde – projekts 1.-2. klasēm “Mana sapņu bibliotēka” veltīta starptautiskajai skolu bibliotēku dienai.
 • Izstādes veltītas rakstnieku un dzejnieku atceres dienām.
 • Sveču dienai veltīta izstāde.
 • Izstādes, kas atspoguļo valsts un gadskārtu svinamās dienas.
 • Izstādes sadarbībā ar izglītojamo vecākiem.

Bibliotēkas stundas

 • 1.klašu skolēnu iepazīstināšana ar skolas bibliotēku un tās lietošanas   noteikumiem “Grāmatas lūgums”.
 • Pašgatavoto grāmatzīmju veidošana un izstāde.
 • 2.klašu skolēniem bibliotēkzinību stunda “Grāmatas uzbūve”.

Ekskursijas

 • Pirmsskolas grupiņu audzēkņu iepazīstināšana ar skolas bibliotēku.
 • Pasaku lasījumi pirmsskolas bērniem.
 • Citu skolu un pašvaldības iestāžu darbinieku ekskursijas.
 • Bibliotēkas organizētās tematiskās ekskursijas skolas darbiniekiem un izglītojamajiem uz Cenu tīreļa "Purva takām".

Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem

 • Mācību priekšmetu stundu organizēšana skolas bibliotēkā.
 • Viktorīnas “Oliņ, boliņ” veltīta Lieldienām un “Par Latviju” veltīta valsts gadadienai.
 • Mārtiņdienas jautrības stafetes pa klašu grupām.
 • Konkursi, skatuves runas konkurss pirmsskolā “Zvirbulis”, skolā  –  “Mana Latvija”.

Karjeras izglītība

 • Izglītojamo iepazīstināšana ar profesiju daudzveidību 2.– 4. klasēm.

Draudzīgais aicinājums

 • Katru gadu skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki iesaistās akcijā “Draudzīgais aicinājums” un dāvina skolas bibliotēkai grāmatas

Gadagrāmata

 • No skolas dibināšanas brīža tiek veidota skolas gadagrāmata, kurā atspoguļojas visi notikumi Jaunmārupes sākumskolā.

Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem

 • Sadarbība ar Mazcenu bibliotēku tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti.
 • Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem Izveidota Gunāra Bikmaņa foto izstāde, Ziemassvētku kartiņu izstāde.