Ēdināšana

Ēdienkarte no 2018. gada 28.maija - 1.jūnijamDaily krasains


Kompleksās pusdienas
- 1,42 EUR

Launags - 0,71 EUR

Ēdināšana pirmsskolā - 2,84 EUR

SIA Baltic Restaurants Latvia nodrošina izglītojamo ēdināšanu pirmsskolā un sākumskolā.

Norēķinu konts:
SIA  “Baltic Restaurants Latvia”,
Reģ.nr. LV 40003556833,

Bankas rekvizīti:
A/S SEB banka, UNLALV2X,
Konts LV22 UNLA 0050 0176 8219 7

Lai samaksa par 1. neapmeklēto dienu netiktu aprēķināta, vecākiem ir jāinformē par izglītojamā neierašanos
līdz tekošās dienas plkst. 8:00 SIA "Baltic Restaurant Latvia" vadītāju Guntu Rasmani telefoniski,
pa telefonu: 28682050.